volne pracovne miesta, sestry a pôrodne asistentky

Uverejnené: piatok, 08. marca 2024, 10:22

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• rádiologického technika
pre pracovisko rádiodiagnostiky a rádioterapie
hrubá mzda: od 1360 €


Požiadavky:

• odborná spôsobilosť v zmysle § 30 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
• prax v odbore vítaná

 

Zamestnanecké výhody:
týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
skrátený pracovný čas
mzdová kompenzácia za sťažený výkon


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu alebo elektronicky:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 Banská Bystrica
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

 

Uverejnené: štvrtok, 29. februára 2024, 14:13

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

riaditeľ materskej školy Naša škôlka
mzda: od 1570,00 €


Predpoklady:
v zmysle § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z v znení neskorších predpisov
I. atestácia
ovládanie štátneho jazyka
zdravotná spôsobilosť
manažérske schopnosti


Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
štrukturovaný životopis

doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti /fotokópie úradne overené/
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu min. 10xA4

Prihlášky do výberového konania doručte do 22.03.2024 na adresu :

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Mgr. Čunderlíková Renáta

 

Uverejnené: štvrtok, 01. februára 2024, 10:46

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :

lekára na Algeziologickú kliniku SZU
Hrubá mzda od: 3 130 €

 

Kvalifikačné predpoklady:

odborná spôsobilosť v zmysle § 4 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
špecializácia v odbore algeziológia, príp.anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, ortopédia, pediatria, vnútorné lekárstvo, neurológia, FBLR, príp. neurochirurgia

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

 

Uverejnené: štvrtok, 01. februára 2024, 07:50

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• zdravotníckeho laboranta na Centrálny laboratórny komplex
hrubá mzda: od 1360 €


Požiadavky:

• odborná spôsobilosť v zmysle § 24 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
• prax v odbore vítaná


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu alebo elektronicky:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 Banská Bystrica
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: štvrtok, 26. októbra 2023, 12:59

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Vedúci oddelenia vzťahov so zdravotnými poisťovňami

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

– VŠ vzdelanie II. stupňa
– manažérske schopnosti
– flexibilita
– bezúhonnosť


Zoznam požadovaných dokladov:

– písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického alebo e-mailového kontaktu),
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
– úradne osvedčená kópia dokladov o požadovanom vzdelaní,
– projekt vedenia a rozvoja oddelenia v písomnej forme v rozsahu 10xA4.

Základná mzda na pracovnej pozícii je od 2200 €

Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte do 20.11.2023 s označením na obálke „VK – neotvárať“ na adresu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 Banská Bystrica
tel.č. 048/4413990
mail: jkanzelsberger(_@_)nspbb.sk
 

Uverejnené: štvrtok, 26. októbra 2023, 12:56

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru : kuchára
 
Hrubá mzda od: 1109 €
 
 
Kvalifikačné predpoklady:
vyučený v odbore kuchár-čašník
 
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk
 

Uverejnené: štvrtok, 26. októbra 2023, 12:52

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru :
lekára na Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
 
Hrubá mzda od: 1890 €
 
Pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa LF.
 
 
Kvalifikačné predpoklady:
odborná spôsobilosť v zmysle §4 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
 
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
e-mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: streda, 24. mája 2023, 13:03

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru na:
Oddelenie urgentného príjmu:

• lekárov so špecializáciou
• lekárov bez špecializácie


Ponúkame: atraktívny náborový príspevok :
pre lekára so špecializáciou do výšky 20 000 €
pre lekára bez špecializácie do výšky 13 000 €

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom posielajte na adresu alebo mailom:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Oddelenie personalistiky a miezd
Námestie L. Svobodu č. 1
975 17 Banská Bystrica
Tel. kontakt: 048/441 2385
e-mail:rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: piatok, 05. mája 2023, 15:16

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej sestry Ortopedickej kliniky SZU.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– splnenie podmienok v zmysle § 31 zák. č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
– odborná spôsobilosť v zmysle § 12 ods. 4 nariadenia vlády 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
– odborná prax minimálne 10 rokov
– predpoklady pre riadiacu prácu
– predloženie projektu rozvoja kliniky.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického alebo e-mailového kontaktu),
– výpis z registra trestov,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– úradne osvedčená kópia dokladov o požadovanom vzdelaní,
– doklad o odbornej praxi (napr. potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad,    ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax)
– projekt rozvoja kliniky v písomnej forme v rozsahu 10 strán.
 
Základná mzda na pracovnej pozícii je od 2030 €
 
Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte do 31.5.2023 s označením na obálke „VK – neotvárať“ na adresu:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17 Banská Bystrica
tel.č. 048/4413990

mail: jkanzelsberger(_@_)nspbb.sk

Uverejnené: utorok, 19. októbra 2021, 12:38

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru:

• sanitára
• hrubá mzda od 980 €

Požiadavky:
sanitársky kurz platný do r. 1992  alebo 1-ročné štúdium v odbore sanitár na SZŠ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta  Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
Oddelenie personalistiky a miezd
975 17  B a n s k á    B y s t r i c a
tel.: 048/441 2385
mail: rcunderlikova(_@_)nspbb.sk

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným štrukturovaným životopisom doručte na adresu:

  • 1
  • 2